Wybierz kierunek, podnieś swoje kwalifikacje i zdobądź uprawnienia do nowego zawodu!

Symbol cyfrowy zawodu: 333106

CYKL KSZTAŁCENIA 2 LATA / zaocznie

KWALIFIKACJA : 

AU.33 – OBSŁUGA PODRÓŻNYCH W PORTACH I TERMINALACH

AU.34 – ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEŁADUNKIEM ORAZ MAGAZYNOWANIEM TOWARÓW I ŁADUNKÓW W PORTACH I TERMINALACH

Egzamin Zawodowy OKE

Technik eksploatacji portów i terminali to specjalista, który ma umiejętności niezbędne do organizacji pracy w terminalu przeładunkowym. Może zajmować się obsługą pasażerów lub środków transportu w porcie morskim bądź rzecznym, terminalu samochodowym, lotniczym lub drogowym. To niezwykle szerokie spektrum możliwości, a zawód ten od lat należy do grupy najbardziej poszukiwanych w kraju i na rynkach europejskich.

 

1. TECHNIK ARCHIWISTA- 

CYKL KSZTAŁCENIA – 2 LATA / zaocznie

Symbol zawodu 441403

kwalifikacje : 

K1- Organizacja i prowadzenie archiwum

K2- Opracowywanie materiałów archiwalnych

Osoba na tym stanowisku zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, porządkowaniem oraz ewidencjonowaniem dokumentacji aktowej. Opracowuje, udostępniania i zabezpiecza także wszelkie materiały archiwalne. Mówiąc bardziej przystępnym językiem – archiwista dba o to, by akta czy dokumenty były zawsze na miejscu oraz by można było szybko je znaleźć, gdy zajdzie taka potrzeba. Tworzy on zatem bazy danych mające pomóc wszystkim zainteresowanym i uprawnionym osobom w zapoznaniu się z materiałami zgromadzonymi w archiwum. Archiwiści wykonują prace biurowe, redagują pisma i sprawozdania oraz sporządzają plan pracy archiwum zakładowego lub firmowego. Dbają też o stare dokumenty, konserwując je w odpowiedni sposób. Używają różnych urządzeń jak komputery, czytniki i skanery, za pomocą których digitalizują materiały, a do ich obowiązków należy w pewnym stopniu także obsługa klienta. Zyskującym na popularności elementem pracy technika archiwisty jest obsługa dokumentów elektronicznych. ­Coraz więcej firm i przedsiębiorstw wprowadza systemy do elektronicznego zarządzania dokumentacją, co wymaga od archiwistów bycia na bieżąco z nowoczesnym oprogramowaniem służącym do katalogowania i opisywania zasobów archiwalnych, np. M-Files. Cyfryzacja to trend, który bardzo ułatwia dostęp do archiwów – dzięki niej wiele osób może zapoznać się z różnymi dokumentami, do których nie miałyby dostępu lub nie mogłyby nawet wziąć ich do ręki – np. ze względu na ich wiek czy stan.

2. TECHNIK SPEDYTOR

CYKL KSZTAŁCENIA 2 LATA / zaocznie

Symbol cyfrowy zawodu: 333108

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu,
przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz
nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe.
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów:
1) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi
oraz zagranicznymi;
3) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo spedycyjnego

5. OPIEKUNKA DZIECIECA-

CYKL KSZTAŁCENIA 2 LATA / zaocznie

SYMBOL ZAWODU 325905

KWALIFIKACJA:

Z11 – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DZIECKA

Zawód opiekunka dziecięca jest zawodem opiekuńczym. Opiekunka dziecięca sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 4. Zapewnia mu bezpieczeństwo i zaspokaja jego wszystkie potrzeby. Od opiekunki dziecięcej oczekuje się dużej odpowiedzialności, wrażliwości estetycznej, uzdolnień plastycznych, twórczego myślenia oraz zdolności manualnych, które pozwolą na rozwijanie zdolności artystycznych u dzieci. Opiekunka dziecięca w swojej pracy wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka. Prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka. Jest to zawód dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki dziecięcej oczekuje się odpowiedzialności, konsekwencji, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi, oraz cierpliwości. Istotna jest kreatywność opiekunki, potrzebna przy organizacji czasu wolnego, oraz podzielność uwagi. Posiadana wiedza i umiejętności pozwolą w sposób profesjonalny opiekować się dziećmi. Opiekunka dziecięca oddziałuje na kształtującą się osobowość dzieci w bezpośrednim kontakcie. Praca z małym dzieckiem jest często trudna i wymaga osobistego zaangażowania, a także wypracowania takiego sposobu kontaktowania się z dziećmi, który w największym stopniu sprzyja efektywnemu oddziaływaniu wychowawczemu.

Opiekunka dziecięca może znaleźć zatrudnienie w wielu placówkach państwowych, takich jak przedszkola, żłobki, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, szpitale, hospicja. Równie często pracodawcą jest osoba prywatna – wtedy opiekunka zajmuje się dzieckiem pod nieobecność rodziców.

6. TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH – kierunek darmowy

CYKL KSZTAŁCENIA 1 ROK/ zaocznie

SYMBOL ZAWODU – 421108

KWALIFIKACJE:

K1 – A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego oraz
– K2 – A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich.

Technik usług pocztowych i finansowych jest osobą odpowiedzialną w firmie min. za przyjmowanie, przewóz, doręczanie i wydawanie przesyłek pocztowych; przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat, rozliczanie przekazów pieniężnych i pocztowych oraz Pocztowych Zleceń Wypłat (PZW) a także za prowadzenie promocji i aktywnej sprzedaży usług. Absolwent tego kierunku będzie potrafił udzielać informacji o usługach pocztowych i finansowych świadczonych i oferowanych a także wykonywać czynności ekspedycyjno-rozdzielcze i przewozowe przesyłek pocztowych oraz prowadzenia dokumentacji; prowadzenia obrotu pieniężnego i usług bankowych.